Sơn Chịu Nhiệt Lina

Chịu được nhiệt độ từ 200°C - 250°C hoặc chịu nhiệt từ 500°C - 600°C.